گروه پارس

ایران به تعهدهای خود پایبند بوده است

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود درباره ایران در بخش جمعبندی نوشت: آژانس عدم انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای اعلام شده ایران را تأیید می‌کند.در این گزارش پنج صفحه‌ای آمده است: ارزیابی عدم وجود فعالیت‌ها و یا مواد هسته‌ای غیر اعلام شده در ایران توسط آژانس همچنان ادامه دارد. در این گزارش آژانس همچنین ذکر شد که از زمان توافق به‌روی برجام؛ آژانس به نظارت بر اجرای این توافقنامه توسط ایران ادامه داده است. در این گزارش جدید آمده است که مدیرکل به گزارش‌دهی در مورد ایران ادامه خواهد داد. ایران به تعهدهای خود پایبند بوده است