گروه پارس

اولین مجله در ایران چه نام داشت؟

۱۰ مرداد ۱۳۹۵
«مجله» به نشریه‌ای اطلاق می‌شود که کوچک‌تر از روزنامه، با صفحات بیشتر است و روی آن جلد می‌خورد.سابقه چاپ اولین مجله در ایران به دوره قاجار و مجله‌ای به نام «فلاحت مظفری» برمی‌گردد که محتویات آن درباره کشاورزی است. این مجله در سال ۱۳۱۸ قمری برابر با ۱۹۰۰ میلادی از سوی (اداره کل فلاحت) در تهران به چاپ رسید. مجله‌ای با قطع ۲۱۱×1665 که بر روی جلد شماره اول این مجله آورده‌اند:«صاحب امتیاز [مهدی] فخیم السلطنه، رئیس و مدیر کل فلاحت ممالک محروسه‌است، مسیو داشر، مدیر و مهندس زارعت بعضی مقالات را می‌دهد، محل رجوع چهارراه مخبرالدوله در اداره مرکزی کل فلاحت است. وجه اشتراک سالیانه طهران ۱۸ قران، داخله ایران ۲۰ قران، اروپ و آمریک ۱۴ فرانک، تمام عثمانی سه مجیدی، قفقاز و روسیه شش منات، هند و افغانستان ۹ روپیه [و] اجرت پست همه‌جا به عهده اداره‌ است».انتشار این مجله با وقفه همراه بوده‌ است؛ به عنوان مثال، فاصله انتشار شماره‌های یک و دو به یک ماه می‌رسد که علت این وقفه در مقدمه شماره دوم «غفلت امنای دارالطباعه» ذکر شده‌ است.هدف از انتشار این مجله در مقدمه نخستین شماره این‌گونه نوشته شده‌ است:فلاحت مظفری که برای تعمیم علوم و اصلاح اعمال زارعت و فلاحت و مزید اطلاع و علم عموم اهالی نگاشته و منتشر می‌شود، برای رجال مردمانی که شایق آبادی مملکت و طالب ترقی زراعت هستند، بدواً دو نمره مجاناً فرستاده می‌شود، هر کس طالب باشد، قیمت آبونه و وجه اشتراک شش‌ماهه آن را که در حقیقت کم و غیرقابل است، نقد همراهی کارسازی فرمایند و شش‌ماهه ثانی را پس از شش ماه دیگر لطف خواهند کرد.